Slide1Slide2Slide3Slide4Slide5Slide 9Slide 10Slide 11

Dự án


Phục vụ bà con Hà Giang

Đưa vào vị trí lắp đạt


Nước cho vùng cao